Onze school bied onderwijs in de Nederlandse taal en Nederlandse en Vlaamse cultuur
aan leerlingen van vier tot en met twaalf jaar oud in Brisbane, Queensland.

 

Aantal leerlingen

 

48

 

 

Aantal cultuurdagen

  

4

 

 

Aantal lesdagen

40

 

 

Aantal groepen

8

 

Aantal leerlingen

48

 

Aantal cultuurdagen

4

 

Aantal lesdagen

40

 

Aantal groepen

 

8

Nederlands taal onderwijs

De Duyfkenschool heeft een veelzijdig aanbod van Nederlandse taallessen voor kinderen en volwassenen met verschillende taalniveaus. Onze leerlingen gaan naar reguliere Australische basisscholen verspreid over Brisbane en daarbuiten en komen op woensdagmiddag bij elkaar om te werken aan hun Nederlandse taalontwikkeling.

De Duyfkenschool is in 2008 als Nederlandse stichting opgericht door een aantal mensen die zagen dat er behoefte was aan Nederlandstalig onderwijs in Brisbane. De school is vernoemd naar het schip “De Duyfken”, het eerste Europese schip dat in Australië is aangekomen. De Duyfkenschool heeft geen winstoogmerk. De stichting wordt geleid door het bestuur. De lessen worden gegeven door leerkrachten, die in dienst zijn van de stichting. Het bestuur heeft de organisatie van de dagelijkse gang van zaken uitbesteed aan de directeur.

Peutergroep

leeftijd: 2½ – 4

niveau: geen eisen de kennis en vaardigheden in de Nederlandse taal. Wel moeten de kinderen zindelijk zijn voordat ze aan de Nederlandse school deel kunnen nemen

Aangezien het bewezen is dat het goed is voor kinderen om van jongs af aan met beide talen in aanraking te komen, zijn wij met een peutergroep gestart voor kinderen in de leeftijd van 2,5 – 4 jaar. Deze peutergroep is bedoeld om de kinderen voor te bereiden op het Nederlandse onderwijs waaraan vanaf 4 jaar kan worden deelgenomen.

meer info

De focus binnen deze groep ligt op de taalontwikkeling, al zal er natuurlijk ook aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld zaken als sociale vaardigheden en creativiteit, (je werkt tenslotte in een groep met kinderen). De taalontwikkeling zal op verschillende manieren worden ondersteund:

  • zingen van Nederlandstalige liedjes
  • spelen van spelletjes die gericht zijn op taal
  • spelen met alledaagse materialen, waarbij de leerkracht ondersteunt in het benoemen van zaken in het Nederlands
  • rollenspelen
  • bekijken en bespreken van Nederlandstalige televisieprogramma’s
  • creatieve uitingen die een link hebben met taal (bijvoorbeeld een tekening maken waarbij de leerkracht een duidelijk opdracht geeft of waarbij het kind in het Nederlands verwoordt wat er te zien is).

Het tarief voor deelname aan de peutergroep is $250 per term. Dit komt neer op $25 per les van anderhalf uur: Nederlands onderwijs voor de prijs van een gemiddelde oppas! Leerlingen uit de peutergroep kunnen doorstromen naar de reguliere onderbouwgroep vanaf de term dat ze 4 worden (of in overleg een term daarna).

R3 groep

Binnen de R3 groep wordt er veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat van de leerlingen. Ook wordt er geoefend op het Nederlands durven spreken. Het is belangrijk dat ouders/ verzorgers de ontwikkeling van de Nederlandse taal zoveel mogelijk ondersteunen door ook thuis de kinderen in aanraking te laten komen met Nederlands.

Onderbouw

Groep: 1 – 2

niveau: Deze groep is geschikt voor kinderen die al een basis hebben in het Nederlands (R1/ R2 richting). Kinderen zijn welkom wanneer ze 4 jaar oud worden (het moment waarop kinderen in Nederland naar school gaan). Instromen gaat bij het begin van de volgende Term.

Deze groep volgt het Nederlandse curriculum voor taalonderwijs voor kleuters. Er wordt thematisch en spelenderwijs gewerkt aan het onderhouden en uitbreiden van de Nederlandse woordenschat.

meer info

Er wordt gebruik gemaakt van de methode “Puk en Ko”, gecombineerd met andere materialen die passen bij het actuele thema. We stimuleren de taalontwikkeling door op verschillende manieren met taal aan het werk te zijn, zodat er altijd werkvormen langskomen die passen bij uw kind. Er worden verhalen verteld, liedjes gezongen, maar ook boekbesprekingen gehouden. Ook kunnen de kinderen regelmatig creatief aan de slag en bewegen.

De belangstelling voor letters en woorden wordt, zeker in groep 2, gestimuleerd om zo alvast een basis te leggen voor het latere leesproces. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van rijm, verdelen in lettergrepen, etcetera.

De ontwikkeling van kleuters verloopt in sprongen en per kind verschillend. Een kleuter kan soms weken lang intensief met hetzelfde bezig zijn. Herhaling hoort bij deze leeftijd. We vragen van ouders ook ondersteuning van het aangebodene op school door dingen thuis nog eens te bespreken. De ouders ontvangen elke week een lesverslag, waarin de belangrijkste onderwerpen en activiteiten beschreven staan, zodat ouders hier op voort kunnen bouwen.

Taal en Cultuurdagen

Naast het lesgeven in de Nederlandse taal is een andere doelstelling van de Duyfkenschool de kinderen kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur.

Dit doen we tijdens de lessen door middel van taal oefeningen met onderwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis, de samenleving, kunststromingen en andere gebruiken zoals we die in Nederland kennen.

Daar de lestijd niet lang genoeg is om dit alles te bereiken organiseren we ook vier maal per jaar een NTC (Nederlandse taal en cultuur) dag.

Meer informatie hierover is te vinden op onze Facebook pagina.

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de NTC dagen, laat het ons weten via ons contact formulier.

Koningsdag

Ieder jaar op of rond 27 April wordt op de Duyfkenschool het Sinterklaasfeest gevierd. Koningsdag valt bij ons altijd in het weekend.

Tijdens onze Koningsdagviering is er ruimte om spullen te verkopen op de vrijmarkt, zijn er Hollandse spelletjes te spelen zoals sjoelen, steltlopen, blik gooien, touwtrekken, koek happen en nog veel meer. Ook zijn er meestal Nederlandse snacks en Nederlandse producten te koop.

Onze Koningsdagviering is open voor iedereen die geïntereseerd is.

De exacte datum is op onze Facebook pagina terug te vinden natuurlijk kunt u ook even een berichtje sturen via ons contact formulier om naar de exacte tijd en datum te informeren.

Sinterklaas

Ieder jaar op of rond 5 December wordt op de Duyfkenschool het Sinterklaasfeest gevierd.

Sinterklaas komt dan langs met zijn roetveeg pieten om snoepgoed uit te delen en  met alle kinderen een gesprekje te hebben over het afgelopen jaar. En natuurlijk heeft de Sint dan ook voor alle kinderen een kadotje bij meegenomen.

Om dit evenement ieder jaar weer tot een succes te maken moeten de aanwezige kinderen wel van tevoren worden ingeschreven zodat de organisatoren kunnen zorgen voor een goed verloop van het evenement.

Ook kinderen die geen onderwijs volgen op de Duyfkenschool kunnen worden ingeschreven voor onze Sinterklaas viering, bij een overmatig aantal inschrijvingen hebben kinderen welke onderwijs volgen op de Duyfkenschool voorrang.

Groepen

Middenbouw

Groep: 3 – 4

niveau: De middenbouw is geschikt voor kinderen die al een basis hebben in het Nederlands (R1/ R2 richting).

In de middenbouw (groep 3 en 4) zitten kinderen van ongeveer 6 tot en met 9 jaar oud. Naast het versterken van de woordenschat komen onderwerpen als lezen, spelling en begrijpend lezen aan bod. We maken hierbij gebruik van Nederlandse methodes.

meer info

Kinderen in Nederland beginnen rond groep 3 met leren lezen. Wij hebben het geluk dat de meeste leerlingen die bij ons in groep 3 terecht komen hier al een basis in aan het leggen zijn. Toch is het lezen van Nederlandse teksten anders, doordat we andere klanken aan dezelfde letters geven en meer/ andere dubbelklanken gebruiken. Er wordt dan ook flink geoefend met lezen, zowel thuis als op school.

Bij groep 4 komt begrijpend lezen er nadrukkelijker bij. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode “Nieuwsbegrip”, waarbij lessen gebaseerd zijn op het actuele Nederlandse nieuws. Op deze manier blijven onze leerlingen ook op de hoogte van wat er zoal gaande is in Nederland.

Bovenbouw

Groep: 5-8

niveau: Deze groep is geschikt voor kinderen die al een basis hebben in het Nederlands (R1/ R2 richting).

In de bovenbouw zitten leerlingen vanaf ongeveer 9 jaar.
In deze groep worden belangrijke stappen gezet in het beheersen van de Nederlandse taal; er wordt gewerkt aan (werkwoord)spelling en ontleden, maar natuurlijk ook nog steeds aan woordenschat, spreekvaardigheid en (begrijpend) lezen.

meer info

De leerlingen worden grotendeels op leeftijd ingedeeld, maar er wordt ook gekeken naar het niveau van de leerling en hierop gedifferentieerd.

In de bovenbouw wordt voor taal, woordenschat en spelling gebruik gemaakt van Staal, een moderne lesmethode die ondersteund wordt door digitale middelen en de leerlingen zeer aanspreekt.

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode “Nieuwsbegrip”. Hierbij worden de lessen gebaseerd op actueel Nederlands nieuws, waardoor de kinderen ook op de hoogte blijven van wat er speelt in Nederland.

Tienergroep

 Leeftijd: 12 jaar en ouder

niveau: De tienergroep is geen officieel onderdeel van de Nederlandse school. De tienergroep bestaat uit oud-leerlingen die enkele malen per jaar bij elkaar komen om onderling Nederlands te kunnen spreken en een film te kijken of een bordspel te spelen. 

meer info

Als je meer wilt weten over de Tienergroep of een keer kennis wilt maken stuur even een berichtje naar de Duyfkenschool via ons contact formulier en we brengen je in contact met de leden van de Tienergroep

meer info

Als je meer wilt weten over de Tienergroep of een keer kennis wilt maken stuur even een berichtje naar de Duijfkenschool via ons contact formulier en we brengen je in contact met de leden van de Tienergroep

Frequently Asked Questions

‘In the spirit of reconciliation the Duyfken school acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.’

Actueel nieuws omtrent de laatste activiteiten vindt u op onze Facebook pagina.

//script for facebook module