Een Nederlandse taal- en cultuurschool in Brisbane.

De Duyfkenschool verzorgt Nederlandse lessen in een schoolse setting voor kinderen van 2.5 tot 12 jaar.

 

Aantal leerlingen

 

53

 

 

Aantal cultuurdagen

  

6

 

 

Aantal lesdagen

40

 

 

Aantal groepen

7

 

Nederlands taal onderwijs

De Duyfkenschool heeft een veelzijdig aanbod van Nederlandse taallessen voor kinderen. Onze leerlingen gaan naar reguliere Australische basisscholen verspreid over Brisbane en daarbuiten en komen op woensdagmiddag bij elkaar om te werken aan hun Nederlandse taalontwikkeling.

De Duyfkenschool is in 2008 als Nederlandse stichting opgericht door een aantal mensen die zagen dat er behoefte was aan Nederlandstalig onderwijs in Brisbane. De school is vernoemd naar het schip “De Duyfken”, het eerste Europese schip dat in Australië is aangekomen. De Duyfkenschool heeft geen winstoogmerk. De stichting wordt geleid door het bestuur. De lessen worden gegeven door leerkrachten, die in dienst zijn van de stichting. Het bestuur heeft de organisatie van de dagelijkse gang van zaken uitbesteed aan de directeur.

Groepen

 

Peutergroep – Woensdag 16:00-17:30

Doel: Kinderen voorbereiden op het (Nederlandse) onderwijs

Focus: Taalontwikkeling

Hoe: Aan de hand van thema’s van de methode Kleuteruniversiteit. In de peutergroep leren de kinderen op speelse wijze de Nederlandse taal.

Kinderen zijn tot hun vierde levensjaar het meest gevoelig voor het leren van een taal. De focus van de peutergroep op ligt dan ook op taalontwikkeling, en tijdens deze lessen wordt op een leuke creatieve en speelse wijze de woordenschat van de kinderen uitgebreid.

meer info

De focus binnen deze groep ligt op de taalontwikkeling, al zal er natuurlijk ook aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld zaken als sociale vaardigheden en creativiteit, (je werkt tenslotte in een groep met kinderen). De taalontwikkeling zal op verschillende manieren worden ondersteund:

  • zingen van Nederlandstalige liedjes
  • spelen van spelletjes die gericht zijn op taal
  • spelen met alledaagse materialen, waarbij de leerkracht ondersteunt in het benoemen van zaken in het Nederlands
  • rollenspelen
  • bekijken en bespreken van Nederlandstalige televisieprogramma’s
  • creatieve uitingen die een link hebben met taal (bijvoorbeeld een tekening maken waarbij de leerkracht een duidelijk opdracht geeft of waarbij het kind in het Nederlands verwoordt wat er te zien is).

Het tarief voor deelname aan de peutergroep is $250 per term. Dit komt neer op $25 per les van anderhalf uur: Nederlands onderwijs voor de prijs van een gemiddelde oppas! Leerlingen uit de peutergroep kunnen doorstromen naar de reguliere onderbouwgroep vanaf de term dat ze 4 worden (of in overleg een term daarna).

Onderbouw (kleutergroep) – Woensdag 15:45 – 18:15

Voor wie: Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar oud

Doel: Het leggen van een basis voor het latere leesproces en het uitbreiden van de Nederlandse woordenschat.

Focus: Het uitbreiden van de Nederlandse woordenschat, aanvankelijk lezen.

Hoe: Thematisch aan de hand van thema’s van de methode Kleuteruniversiteit waarbij prentenboeken de leidraad vormen.

De ontwikkeling van kleuters verloopt in sprongen en per kind verschillend. Een kleuter kan soms weken lang intensief met hetzelfde bezig zijn. Herhaling hoort bij deze leeftijd. We vragen van ouders ook ondersteuning van het aangebodene op school door dingen thuis nog eens te bespreken. De ouders ontvangen elke week een lesverslag, waarin de belangrijkste onderwerpen en activiteiten beschreven staan, zodat ouders hier op voort kunnen bouwen.

meer info

Er wordt gebruik gemaakt van de methode “Puk en Ko”, gecombineerd met andere materialen die passen bij het actuele thema. We stimuleren de taalontwikkeling door op verschillende manieren met taal aan het werk te zijn, zodat er altijd werkvormen langskomen die passen bij uw kind. Er worden verhalen verteld, liedjes gezongen, maar ook boekbesprekingen gehouden. Ook kunnen de kinderen regelmatig creatief aan de slag en bewegen.

De belangstelling voor letters en woorden wordt, zeker in groep 2, gestimuleerd om zo alvast een basis te leggen voor het latere leesproces. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van rijm, verdelen in lettergrepen, etcetera.

De ontwikkeling van kleuters verloopt in sprongen en per kind verschillend. Een kleuter kan soms weken lang intensief met hetzelfde bezig zijn. Herhaling hoort bij deze leeftijd. We vragen van ouders ook ondersteuning van het aangebodene op school door dingen thuis nog eens te bespreken. De ouders ontvangen elke week een lesverslag, waarin de belangrijkste onderwerpen en activiteiten beschreven staan, zodat ouders hier op voort kunnen bouwen.

Middenbouw (groep 3 en 4) – Woensdag 15:45 – 18:15

Voor wie: Kinderen van ongeveer 6 t/m 9 jaar

Doel: Spreek- lees- schrijf- en luistervaardigheid in het Nederlands verbeteren

Focus: Woordenschat, lezen, spelling en begrijpend lezen

Hoe: Groep 3: methode Veilig leren lezen

           Groep 4: methode STAAL en Nieuwsbegrip

Kinderen in Nederland beginnen rond groep 3 met leren lezen. Wij hebben het geluk dat de meeste leerlingen die bij ons in groep 3 terecht komen hier al een basis in aan het leggen zijn. Natuurlijk heeft het Nederlands andere klanken en er wordt dan ook flink geoefend met lezen, zowel thuis als op school.

Bij groep 4 komt begrijpend lezen er nadrukkelijker bij. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode “Nieuwsbegrip”, waarbij lessen gebaseerd zijn op het actuele Nederlandse nieuws. Op deze manier blijven onze leerlingen ook op de hoogte van wat er zoal gaande is in Nederland.

Bovenbouw (groep 5 t/m 8) – Woensdag 15:45 – 18:15

Voor wie: leerlingen vanaf ongeveer 9 jaar

Doel: beheersen van de Nederlandse taal

Focus: spelling, ontleden, woordenschat, spreekvaardigheid en (begrijpend) lezen.

Hoe: Doe-vrijdag, STAAL, Nieuwsbegrip

De leerlingen worden grotendeels op leeftijd ingedeeld, maar er wordt natuurlijk ook gekeken naar het niveau van de leerling. 

In de bovenbouw groepen worden de kennis en vaardigheden van de Nederlandse taal verder uitgebreid.

meer info

In de bovenbouw wordt voor taal, woordenschat en spelling gebruik gemaakt van Staal, een moderne lesmethode die ondersteund wordt door digitale middelen en de leerlingen zeer aanspreekt.

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode “Nieuwsbegrip”. Hierbij worden de lessen gebaseerd op actueel Nederlands nieuws, waardoor de kinderen ook op de hoogte blijven van wat er speelt in Nederland.

Nederlandse Taal- en Cultuurdagen

We houden vier keer per jaar een NTC dag: een dag die in het teken staat van de Nederlandse (en Vlaamse) taal en cultuur.

Deze dagen zijn inbegrepen bij het lesgeld en onderdeel van ons onderwijsaanbod. Aanwezigheid is dan ook verplicht voor alle leerlingen behalve onze peuters.

NTC dagen vallen in het weekend en duren een ochtend of een middag. Vaak koppelen we een thema aan de dag, zoals “water”, “Kinderboekenweek” of “historische figuren”. Er is één NTC dag ingepland voor het afnemen van de Cito-toetsen, deze vindt meestal plaats in juni.

Koningsdag

Ieder jaar op of rond 27 April wordt op de Duyfkenschool Koningsdag gevierd. Koningsdag valt bij ons altijd in het weekend.

Tijdens onze Koningsdagviering is er ruimte om spullen te verkopen op de vrijmarkt, zijn er Hollandse spelletjes te spelen zoals sjoelen, steltlopen, blik gooien, touwtrekken, koek happen en nog veel meer. Ook zijn er meestal Nederlandse snacks en Nederlandse producten te koop.

Onze Koningsdagviering is open voor iedereen die geïntereseerd is.

De exacte datum is op onze Facebook pagina terug te vinden. Natuurlijk kunt u ook even een berichtje sturen via ons contact formulier om naar de exacte tijd en datum te informeren.

Sinterklaas

Ieder jaar op of rond 5 December wordt op de Duyfkenschool het Sinterklaasfeest gevierd.

Sinterklaas komt dan langs met zijn pieten om snoepgoed uit te delen en  met alle kinderen een gesprekje te hebben over het afgelopen jaar. En natuurlijk heeft de Sint dan ook voor alle kinderen een cadeautje meegenomen.

Om dit evenement ieder jaar weer tot een succes te maken moeten de aanwezige kinderen wel van tevoren worden ingeschreven, zodat de organisatoren kunnen zorgen voor een goed verloop van het evenement.

Ook kinderen die geen onderwijs volgen op de Duyfkenschool kunnen meedoen aan onze Sinterklaasviering!

Frequently Asked Questions

‘In the spirit of reconciliation the Duyfkenschool acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.’

Actueel nieuws omtrent de laatste activiteiten vindt u op onze Facebook pagina.

//script for facebook module