Lesinformatie

Peutergroep – Woensdag 16:00-17:30

De peutergroep is speciaal voor kinderen vanaf 2½ tot 4 jaar, en heeft tot doel om op een speelse manier de Nederlandse woordenschat te vergroten en daarmee peuters het zelfvertrouwen te geven om Nederlands te praten. De groep komt eens per week gedurende 1,5 uur samen op dezelfde dag als de andere groepen.

Voor kinderen die opgroeien in het buitenland, zoals in ons geval in Australië, is het verwerven van Nederlandse taalvaardigheid een extra uitdaging. Ondanks dat ouders vaak hun best doen om de Nederlandse taal aan te leren, is het lastig om dit te doen met zoveel Engelstalige invloeden. Vriendjes spreken Engels, televisieprogramma’s zijn in het Engels, ouders spreken in elk geval buiten de deur veel Engels en daycare en playgroups hebben over het algemeen Engels als voertaal. Daarbij groeien veel kinderen op in een tweetalig gezin, waarbij een van de beide ouders (voornamelijk) Engels spreekt. Kinderen zijn tot hun vierde levensjaar het meest gevoelig voor het leren van een taal, daar moeten we gebruik van maken!

Aangezien het bewezen is dat het goed is voor kinderen om van jongs af aan met beide talen in aanraking te komen, zijn wij met een peutergroep gestart voor kinderen in de leeftijd van 2,5 – 4 jaar. Deze peutergroep is bedoeld om de kinderen voor te bereiden op het Nederlandse onderwijs waaraan vanaf 4 jaar kan worden deelgenomen. De focus binnen deze groep ligt op de taalontwikkeling, al zal er natuurlijk ook aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld zaken als sociale vaardigheden en creativiteit, (je werkt tenslotte in een groep met kinderen). De taalontwikkeling zal op verschillende manieren worden ondersteund:

  • (voor)lezen uit boeken
  • zingen van Nederlandstalige liedjes
  • spelen van spelletjes die gericht zijn op taal
  • spelen met alledaagse materialen, waarbij de leerkracht ondersteunt in het benoemen van zaken in het Nederlands
  • rollenspelen
  • bekijken en bespreken van Nederlandstalige televisieprogramma’s
  • creatieve uitingen die een link hebben met taal (bijvoorbeeld een tekening maken waarbij de leerkracht een duidelijk opdracht geeft of waarbij het kind in het Nederlands verwoordt wat er te zien is).

Het tarief voor deelname aan de peutergroep is $250 per term. Dit komt neer op $25 per les van anderhalf uur: Nederlands onderwijs voor de prijs van een gemiddelde oppas! Leerlingen uit de peutergroep kunnen doorstromen naar de reguliere onderbouwgroep vanaf de term dat ze 4 worden (of in overleg een term daarna). 

Onderbouw – Woensdag 15:30 – 18:00

De onderbouw (groep 1 en 2) is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met ongeveer 6 jaar oud. Deze groep volgt het Nederlandse curriculum voor taalonderwijs voor kleuters. Er wordt thematisch en spelenderwijs gewerkt aan het onderhouden en uitbreiden van de Nederlandse woordenschat.

Er wordt gebruik gemaakt van de methode “Puk en Ko”, gecombineerd met andere materialen die passen bij het actuele thema. We stimuleren de taalontwikkeling door op verschillende manieren met taal aan het werk te zijn, zodat er altijd werkvormen langskomen die passen bij uw kind. Er worden verhalen verteld, liedjes gezongen, maar ook boekbesprekingen gehouden. Ook kunnen de kinderen regelmatig creatief aan de slag en bewegen.

De belangstelling voor letters en woorden wordt, zeker in groep 2, gestimuleerd om zo alvast een basis te leggen voor het latere leesproces. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van rijm, verdelen in lettergrepen, etcetera.

De ontwikkeling van kleuters verloopt in sprongen en per kind verschillend. Een kleuter kan soms weken lang intensief met hetzelfde bezig zijn. Herhaling hoort bij deze leeftijd. We vragen van ouders ook ondersteuning van het aangebodene op school door dingen thuis nog eens te bespreken. De ouders ontvangen elke week een lesverslag, waarin de belangrijkste onderwerpen en activiteiten beschreven staan, zodat ouders hier op voort kunnen bouwen.

Deze groep is geschikt voor kinderen die al een basis hebben in het Nederlands (R1/ R2 richting). Kinderen zijn welkom vanaf de term dat ze 4 jaar oud worden (= het moment waarop kinderen in Nederland naar school gaan). Daarvoor kunnen ze deelnemen aan de peutergroep. Het tarief voor deelname aan de lessen in de onderbouw is $412.50 per term. Dit komt neer op $41,25 per les van 2,5 uur (waarbij de NTC dagen niet eens worden meegerekend!). Voor iets meer dan 15 dollar per uur krijgt uw kind gedegen Nederlands taalonderwijs. Indien het volledige jaarbedrag in een keer wordt voldaan, geldt er een korting van $100.

Middenbouw – Woensdag 15:30 – 18:00

In de middenbouw (groep 3 en 4) zitten kinderen van ongeveer 6 tot en met 9 jaar oud. Naast het versterken van de woordenschat komen onderwerpen als lezen, spelling en begrijpend lezen aan bod. We maken hierbij gebruik van Nederlandse methodes.

Kinderen in Nederland beginnen rond groep 3 met leren lezen. Wij hebben het geluk dat de meeste leerlingen die bij ons in groep 3 terecht komen hier al een basis in aan het leggen zijn. Toch is het lezen van Nederlandse teksten anders, doordat we andere klanken aan dezelfde letters geven en meer/ andere dubbelklanken gebruiken. Er wordt dan ook flink geoefend met lezen, zowel thuis als op school.

Bij groep 4 komt begrijpend lezen er nadrukkelijker bij. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode “Nieuwsbegrip”, waarbij lessen gebaseerd zijn op het actuele Nederlandse nieuws. Op deze manier blijven onze leerlingen ook op de hoogte van wat er zoal gaande is in Nederland.

De middenbouw is geschikt voor kinderen die al een basis hebben in het Nederlands (R1/ R2 richting). Het tarief voor deelname aan de lessen in de middenbouw is $412.50 per term. Dit komt neer op $41,25 per les van 2,5 uur (waarbij de NTC dagen niet eens worden meegerekend!) Voor iets meer dan 15 dollar per uur krijgt uw kind gedegen Nederlands taalonderwijs. Indien het volledige jaarbedrag in een keer wordt voldaan, geldt er een korting van $100.

Bovenbouw – Woensdag 15:30 – 18:00

In de bovenbouw (groep 5 tot en met 8) zitten leerlingen vanaf ongeveer 9 jaar. De leerlingen worden grotendeels op leeftijd ingedeeld, maar er wordt ook gekeken naar het niveau van de leerling en hierop gedifferentieerd.

In deze groep worden belangrijke stappen gezet in het beheersen van de Nederlandse taal; er wordt gewerkt aan (werkwoord)spelling en ontleden, maar natuurlijk ook nog steeds aan woordenschat, spreekvaardigheid en (begrijpend) lezen.

In de bovenbouw wordt voor taal, woordenschat en spelling gebruik gemaakt van Staal, een moderne lesmethode die ondersteund wordt door digitale middelen en de leerlingen zeer aanspreekt.

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode “Nieuwsbegrip”. Hierbij worden de lessen gebaseerd op actueel Nederlands nieuws, waardoor de kinderen ook op de hoogte blijven van wat er speelt in Nederland.

Deze groep is geschikt voor kinderen die al een basis hebben in het Nederlands (R1/ R2 richting). Het tarief voor deelname aan de lessen in de bovenbouw is $412.50 per term. Dit komt neer op $41,25 per les van 2,5 uur (waarbij de NTC dagen niet eens worden meegerekend!) Voor iets meer dan 15 dollar per uur krijgt uw kind gedegen Nederlands taalonderwijs. Indien het volledige jaarbedrag in een keer wordt voldaan, geldt er een korting van $100.

Nederlands als 2e Taal (NT2) groep- Woensdag 15:30- 18:00

De Duyfkenschool biedt Nederlandse les aan kinderen in drie richtingen:

  • Richting 1 (R1) houdt in dat kinderen rond het gemiddelde niveau zitten van leeftijdsgenoten in Nederland/ Vlaanderen.
  • Richting 2 (R2) houdt in dat de kinderen een achterstand hebben van maximaal 2 jaar ten opzichte van leeftijdsgenoten in Nederland/ Vlaanderen.
  • Richting 3 (R3) is bedoeld voor kinderen die Nederlands als vreemde/ 2e taal leren.

In de R3 groep (Richting 3) zitten kinderen van diverse leeftijden (vanaf 4 jaar). Kinderen die in deze groep instromen hebben nog vrij weinig kennis van het Nederlands en leren Nederlands als vreemde taal. Er wordt in deze groep thematisch en grotendeels spelenderwijs gewerkt. Vanuit de R3 groep zijn er doorgroeimogelijkheden naar de reguliere groepen.

Binnen de R3 groep wordt veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat van de leerlingen. Ook wordt er geoefend op het Nederlands durven spreken. De inhoud van de les wordt ondersteund met beeldmateriaal. De voertaal in de groep is zoveel mogelijk Nederlands. Kinderen worden ook gestimuleerd om bijvoorbeeld in de pauze Nederlands te spreken en te mengen met de kinderen van de andere groepen van de school. Het is belangrijk dat ouders/ verzorgers de ontwikkeling van de Nederlandse taal zoveel mogelijk ondersteunen door ook thuis de kinderen in aanraking te laten komen met Nederlands. Dat kan door met de kinderen te spreken, maar ook door ze bijvoorbeeld Nederlandse boekjes voor te lezen of te laten lezen. Daarnaast is het gebruiken van Nederlandstalige televisieprogramma’s en spelletjes een zinvolle, leuke en makkelijke manier om extra Nederlands te horen.

Het tarief voor deelname aan de lessen in de R3 groep (NT2) is $412.50 per term. Dit komt neer op $41,25 per les van 2,5 uur (waarbij de NTC dagen niet eens worden meegerekend!). Voor iets meer dan 15 dollar per uur krijgt uw kind gedegen Nederlands taalonderwijs. Indien het volledige jaarbedrag in een keer wordt voldaan, geldt er een korting van $100.