Nederlands onderwijs in het buitenland

Voor kinderen die opgroeien in het buitenland, is het verwerven van Nederlandse taalvaardigheid een extra uitdaging. Als ouders doen we erg ons best om de Nederlandse taal aan te leren, maar er zijn veel Engelstalige invloeden die dit bemoeilijken denk hierbij aan Kinderdag opvang, School, playgroups, vriendjes en Engelstalige televisie. Ook groeien veel kinderen op in een tweetalig gezin waarin ook door een van de ouders Engels wordt gesproken. De ondersteuning van een school waar in het Nederlands les wordt gegeven en diverse thema’s aan bod komen, en het samen spelen en leren met andere kinderen helpt het kind om de woordenschat uit te breiden.

NTC-onderwijs
Het NTC-onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. Het volgen van het Nederlandse curriculum middels de NOB leerlijnen en het gebruiken van een testsysteem (Cito) biedt een goed referentiekader voor de kwaliteit en het niveau van het onderwijs. Voor kinderen die terug gaan naar Nederland, helpt dit bij een soepele instroom in het schoolsysteem. We bieden ook onderwijs aan leerlingen die niet de intentie hebben om ooit terug te keren.

Er bestaan binnen het NTC-onderwijs drie (3) verschillende richtingen:
– NTC Richting 1: Het NTC-onderwijs heeft in deze situatie als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. Wij richten ons op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. Dit betreft de domeinen: mondeling taalgebruik, schriftelijk taalgebruik en taalbeschouwing.
– NTC Richting 2: De meertaligheidsproblematiek is bij deze doelgroep duidelijk aanwezig. Nederlands is vaak niet de dominante taal binnen het gezin. Het streven is bovengenoemde kerndoelen met een achterstand van maximaal twee jaar te bereiken.
– NTC Richting 3: De leerling heeft een achterstand van meer dan twee jaar op leeftijdgenoten in Nederland. Het accent ligt vooral op het verbeteren van de mondelinge taalvaardigheid, luisteren en spreken. Voor sommige leerlingen bestaat de mogelijkheid door te stromen naar het R1/R2 onderwijs.

Duyfkenschool onderwijs filosofie

De Duyfkenschool is een school waar actief leren, door leerlingen èn leerkrachten, hoog in het vaandel staat. Kinderen leren door te doen en op de Duyfkenschool zetten we daarom iedere lesmiddag actieve werkvormen in. Daarnaast is het team van de Duyfkenschool ook actief in het verwerven van nieuwe kennis en inzichten, door middel van trainingen en literatuuronderzoek.

Duyfkenschool kernwaarden

Passie
Passie voor het doorgeven van de Nederlandse taal en cultuur staat centraal op de Duyfkenschool. Niet alleen onder leerkrachten, maar ook onder de ouders.
Met enthousiasme worden door de leerkrachten originele, creatieve en leerzame lessen ontwikkeld voor culturele dagen en ook de methodelessen worden dusdanig aangepast zodat ze nog beter aansluiten bij de interesses en het niveau van de leerlingen.
Ouders zetten zich in om betrokken te zijn bij wat de kinderen leren op school, door het lezen van de nieuws- en lesbrieven, door te helpen bij het maken van lesbrieven (vanaf groep 3) en door zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij culturele (feest)dagen.
Verbindend
De Duyfkenschool is een school voor Nederlandse kinderen in Brisbane en omstreken. Door middel van fysieke lessen, het organiseren van feestdagen en online activiteiten, zorgt de Duyfkenschool ervoor dat gezinnen met elkaar in contact komen en dat de Nederlandse cultuur, ook hier op 18.000 kilometer van Nederland vandaan, blijft leven onder de mensen.
Samen met de ouders zorgt de Duyfkenschool ervoor dat de kinderen zich ontwikkelen in de Nederlandse taal. Dit gebeurt op school met taallessen en spelactiviteiten met leeftijdsgenoten en thuis door het onderhouden van contacten met Nederlandse familieleden, voorlezen en het maken van de lesbrieven.
Actief
De Duyfkenschool is een school waar actief leren, door leerlingen èn leerkrachten, hoog in het vaandel staat. Kinderen leren door te doen en op de Duyfkenschool zetten we daarom iedere lesmiddag actieve werkvormen in. Daarnaast is het team van de Duyfkenschool ook actief in het verwerven van nieuwe kennis en inzichten, door middel van trainingen en literatuuronderzoek.
Ambitieus
De Duyfkenschool gelooft dat ieder kind zich kan ontwikkelen in de Nederlandse taal. We stellen ambitieuze, maar haalbare doelen voor iedere groep en in sommige gevallen voor individuele leerlingen. De Duyfkenschool is een stichting met veel ambities voor de toekomst, een school die zich blijft ontwikkelen en haar aanbod blijft uitbreiden.

Duyfkenschool gebruikte lesmethoden

Peutergroep en onderbouw
Kleuteruniversiteit
Deze methode bestaat uit digitale, thematische kleuter- en peuterprojecten op basis van prentenboeken.

Groep 3:
Veilig Leren Lezen
Dit is een lesmethode voor voorbereidend en aanvankelijk leesonderwijs. In deze methode wordt uitgebreid woordenschatonderwijs aangeboden. De methode wordt gebruikt als richtlijn, en aangevuld met andere materialen.

Groep 4 t/m 8plus
STAAL
De Duyfkenschool heeft deze moderne en populaire methode nieuw aangeschaft in 2018. Het is een methode voor taal, spelling en woordenschat.
Nieuwsbegrip XL.
Nieuwsbegrip XL is een digitale methode voor begrijpend lezen en sluit aan bij het actuele nieuws in Nederland (Jeugdjournaal). De methode besteedt bovendien structureel aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën.

Duyfkenschool schoolgids

Nog veel meer informatie over onze school en het onderwijs dat wij aanbieden vindt u in onze schoolgids

Heeft u nog vragen, neem contact met ons op. Ons team staat voor u klaar om vragen te beantwoorden en mee te denken bij het vinden van oplossingen.

//script for facebook module